Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

Αισθητήρας λάµδα: Έλεγχος µε αναλυτή καυσαερίων, πολύµετρο, παλµογράφο, tester (Μέρος Β΄)

Αισθητήρας λάµδα: Έλεγχος µε αναλυτή καυσαερίων, πολύµετρο, παλµογράφο, tester (Μέρος Β΄)

STARTEG.GR

Μία από τις πιο γρήγορες και ευκολότερες δοκιµές είναι η µέτρηση µε τον αναλυτή εκποµπών τεσσάρων αερίων.

1. Έλεγχος του αισθητήρα λάµδα µε τον αναλυτή καυσαερίων
Η δοκιµή διεξάγεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και η προδιαγεγραµµένη δοκιµή εκποµπών καυσαερίων. Με τον κινητήρα να βρίσκεται σε θερµοκρασία λειτουργίας, ο ψευδής αέρας συνδέεται ως µεταβλητή διαταραχής αφαιρώντας έναν εύκαµπτο σωλήνα. Μέσω της µεταβαλλόµενης σύνθεσης καυσαερίων, αλλάζει επίσης η τιµή λάµδα που υπολογίζεται και εµφανίζεται από τον ελεγκτή καυσαερίων.

Το σύστηµα σχηµατισµού µίγµατος πρέπει να το ανιχνεύσει από µια συγκεκριµένη τιµή και να το ρυθµίσει µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (60 δευτερόλεπτα, όπως στη δοκιµή εκποµπών καυσαερίων). Εάν αφαιρεθεί η µεταβλητή διαταραχής, η τιµή λάµδα πρέπει να µειωθεί στην αρχική τιµή.

Ως βασική αρχή, πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές για την µεταβλητή σύνδεση διαταραχής και οι τιµές λάµδα του κατασκευαστή. Ωστόσο, αυτή η δοκιµή µπορεί να καθορίσει µόνο εάν ο έλεγχος λάµδα λειτουργεί, ενώ είναι δυνατή µια ηλεκτρική δοκιµή. Με αυτήν τη διαδικασία, υπάρχει ο κίνδυνος τα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης του κινητήρα να ελέγχουν το µείγµα µέσω ακριβούς ανίχνευσης φορτίου, έτσι ώστε το λ = 1, παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος λάµδα δεν λειτουργεί.

2. Έλεγχος του αισθητήρα λάµδα µε το πολύµετρο
Για τη δοκιµή πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο πολύµετρα υψηλής σύνθετης αντίστασης, µε ψηφιακή ή αναλογική οθόνη. Τα πολύµετρα µε χαµηλή εσωτερική αντίσταση (κυρίως σε αναλογικές συσκευές) υπερφορτώνουν το σήµα αισθητήρα λάµδα και µπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

Λόγω της ταχέως εναλλασσόµενης τάσης, το σήµα απεικονίζεται καλύτερα µε µια αναλογική συσκευή. Το πολύµετρο συνδέεται παράλληλα µε τη γραµµή σήµατος (µαύρο καλώδιο. Η περιοχή µέτρησης έχει ρυθµιστεί σε 1 ή 2 V. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, στην οθόνη εµφανίζεται µια τιµή µεταξύ 0,4 – 0,6 V (τάση αναφοράς). Εάν επιτευχθεί η θερµοκρασία λειτουργίας του κινητήρα ή του αισθητήρα λάµδα, η σταθερή τάση αρχίζει να εναλλάσσεται µεταξύ 0,1 και 0,9 V.

Προκειµένου να επιτευχθούν άψογα αποτελέσµατα µέτρησης, ο κινητήρας πρέπει να διατηρείται σε ταχύτητα περιστροφής περίπου, 2.500 σ. α. λ. Αυτό εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται η θερµοκρασία λειτουργίας του βολβού αισθητήρα, ακόµη και σε συστήµατα µε µη θερµαινόµενο αισθητήρα λάµδα. Εάν η θερµοκρασία των καυσαερίων δεν επαρκεί σε κατάσταση βραδυπορείας (ρελαντί), υπάρχει κίνδυνος ο µη θερµαινόµενος βολβός αισθητήρα να κρυώσει και να µην παράγεται πλέον σήµα.

3. Έλεγχος του αισθητήρα λάµδα µε παλµογράφο 
Το σήµα αισθητήρα λάµδα απεικονίζεται καλύτερα χρησιµοποιώντας παλµογράφο. Όπως και στην µέτρηση µε το πολύµετρο, βασική προϋπόθεση είναι ότι ο αισθητήρας κινητήρα ή λάµδα πρέπει να βρίσκεται σε θερµοκρασία λειτουργίας.

Ο παλµογράφος συνδέεται στην γραµµή σήµατος και το εύρος µέτρησης που πρέπει να ρυθµιστεί εξαρτάται από τον παλµογράφο που χρησιµοποιείται. Εάν η συσκευή διαθέτει αυτόµατη ανίχνευση σήµατος, αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Για χειροκίνητη ρύθµιση, ρυθµίζουµε µια περιοχή τάσης 1-5 V και µια ρύθµιση χρόνου 1–2 δευτερόλεπτα.

Οι στροφές του κινητήρα πρέπει να είναι και πάλι περίπου, 2.500 σ. α. λ. ενώ η εναλλασσόµενη τάση εµφανίζεται στην οθόνη σε ηµιτονοειδή µορφή. Οι ακόλουθες παράµετροι µπορούν να αξιολογηθούν σε αυτό το σήµα: Ύψος εύρους (µέγιστη και ελάχιστη τάση 0.1-0.9 V). Χρόνος απόκρισης και διάρκεια περιόδου (συχνότητα περ. 0,5-4 Hz).

4. Έλεγχος του αισθητήρα λάµδα χρησιµοποιώντας τον ελεγκτή αισθητήρα λάµδα
Διάφοροι κατασκευαστές προσφέρουν ειδικούς δοκιµαστές αισθητήρων, µε τους οποίους η λειτουργία του αισθητήρα λάµδα εµφανίζεται µέσω LED. Όπως το πολύµετρο, έτσι και ο παλµογράφος συνδέεται µε τη γραµµή σήµατος του βολβού αισθητήρα. Μόλις ο βολβός φτάσει στη θερµοκρασία λειτουργίας και αρχίσει να λειτουργεί, οι λυχνίες LED αρχίζουν να ανάβουν εναλλακτικά, ανάλογα µε την αναλογία αέρα-καυσίµου και την καµπύλη τάσης (0.1– 0.9 V) του βολβού αισθητήρα.

Στο σηµείο αυτό, όλες οι προδιαγραφές για τις ρυθµίσεις της συσκευής µέτρησης της τάσης σχετίζονται µε αισθητήρες διοξειδίου του ζιρκονίου (αισθητήρες άλµατος τάσης). Για το διοξείδιο του τιτανίου, η περιοχή µέτρησης τάσης αλλάζει σε 0-10 V, η οποία εναλλάσσεται µεταξύ 0.1-5 V.

5. Έλεγχος της κατάστασης προστατευτικού σωλήνα του αισθητήρα


Ο προστατευτικός σωλήνας είναι βεβαρυµµένος από αιθάλη

Οι προδιαγραφές του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται ως βασική αρχή. Παράλληλα µε τον ηλεκτρονικό έλεγχο, η κατάσταση του προστατευτικού σωλήνα του στοιχείου βολβού αισθητήρα µπορεί να δώσει µια ένδειξη για την λειτουργική του ικανότητα:

6. Ο κινητήρας λειτουργεί µε πολύ πλούσιο µείγµα


Λευκές εναποθέσεις στον προστατευτικό σωλήνα

Ο ανιχνευτής πρέπει να αλλαχθεί και να διορθωθεί, η αιτία για το υπερβολικά πλούσιο µίγµα, για να αποτραπεί η εκ νέου επικάθηση αιθάλης στον βολβό.

7. Χρήση καυσίµου µε µόλυβδο
Ο µόλυβδος καταστρέφει το στοιχείο του βολβού αισθητήρα και πρέπει να αντικατασταθεί και να ελεγχθεί ο καταλυτικός µετατροπέας. Αντικαθιστούµε το µολυβδούχο καύσιµο µε αµόλυβδο.


Ξεθωριασµένες (λευκές ή γκρίζες) εναποθέσεις στον προστατευτικό σωλήνα

8. Ο κινητήρας καίει λάδι, βελτιωτικά πρόσθετα στο καύσιµο
Ο βολβός αισθητήρα πρέπει να αντικατασταθεί και να αποκατασταθεί η αιτία καύσης λαδιού.


Εσφαλµένη τοποθέτηση

Η εσφαλµένη τοποθέτηση µπορεί να βλάψει τον αισθητήρα λάµδα έτσι ώστε να µην µπορεί να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, πρέπει να χρησιµοποιείται το προδιαγεγραµµένο ειδικό εργαλείο και να τηρείται η ροπή σύσφιξης.

Έλεγχος της θέρµανσης αισθητήρα οξυγόνου λάµδα: αντιµετώπιση προβληµάτων
Μπορούν να ελεγχθούν η εσωτερική αντίσταση και η τροφοδοσία τάσης του θερµαντικού στοιχείου. Για αυτό, αποσυνδέουµε τη φίσα του αισθητήρα λάµδα. Από την πλευρά του αισθητήρα, χρησιµοποιούµε το οµόµετρο για να µετρήσουµε την αντίσταση και στα δύο καλώδια για το στοιχείο θέρµανσης, η οποία πρέπει να είναι µεταξύ 2 και 14 ohms. Από την πλευρά του οχήµατος, χρησιµοποιούµε το βολτόµετρο για να µετρήσουµε την παροχή τάσης η οποία πρέπει να είναι > 10,5 V (τάση επί του οχήµατος).

Αντικατάσταση του αισθητήρα λάµδα – Οδηγίες αφαίρεσης και εγκατάστασης
Κατά την αντικατάσταση του αισθητήρα λάµδα και κατά αφαίρεση – τοποθέτηση του νέου βολβού αισθητήρα, πρέπει να κάνουµε τα εξής:
– Χρησιµοποιούµε µόνο το συγκεκριµένο εργαλείο που προορίζεται για το σκοπό αυτό.
– Ελέγχουµε το σπείρωµα στο σύστηµα εξάτµισης για ζηµιές.
– Χρησιµοποιούµε µόνο το παρεχόµενο στη συσκευασία γράσο ή ειδικό γράσο για αισθητήρες λάµδα.
– Αποφεύγουµε να φέρουµε το στοιχείο µέτρησης του βολβού αισθητήρα σε επαφή µε νερό, λάδι, γράσο, καθαριστικά και αντισκωριακά.
– Τηρούµε τις αντίστοιχες ροπές σύσφιξης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του αισθητήρα λάµδα και τον κατασκευαστή του οχήµατος.
– Κατά την τοποθέτηση (δροµολόγηση) του καλωδίου σύνδεσης, βεβαιωνόµαστε ότι αυτό δεν έρχεται σε επαφή µε ζεστά ή κινητά µέρη και δεν τοποθετείται πάνω από αιχµηρές άκρες.
– Τοποθετούµε (δροµολογούµε) το καλώδιο σύνδεσης του νέου αισθητήρα λάµδα σύµφωνα µε το σχέδιο του αρχικά εγκατεστηµένου βολβού αισθητήρα, όσο το δυνατόν περισσότερο.
– Βεβαιωνόµαστε ότι το καλώδιο σύνδεσης έχει αρκετό χώρο ώστε να µην ξεφύγει προς το σύστηµα εξάτµισης από τους κραδασµούς και τις αναπηδήσεις του οχήµατος.
– Συµβουλεύουµε τους πελάτες µας ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιούν πρόσθετα καυσίµου µε βάση το µέταλλο ή µε περιεκτικότητα µολύβδου.
– Ποτέ δεν χρησιµοποιούµε έναν αισθητήρα λάµδα που έχει πέσει στο έδαφος ή έχει υποστεί ζηµιά.

 

Πηγή: infoservice.com.gr

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery