Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

ΕCT-Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

ΕCT-Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

STARTEG.GR

Ο αισθητήρας θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού ή αλλοιώς -ECT -υπάρχει σε όλα τα συστήµατα τροφοδοσίας καυσίµου– µε σκοπό την πληροφόρηση της ECU, αλλά και των οργάνων του ταµπλό για τη θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα. Παρόλο που η κατασκευή του είναι σχετικά απλή, ο ρόλος του στη διαχείριση του κινητήρα είναι εξαιρετικά σηµαντικός, καθότι η ECU εφαρµόζει διαφορετικές στρατηγικές, µε βάση τις πληροφορίες θερµοκρασίας αυτού του αισθητήρα, οι οποίες έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση, την οδηγικότητα και τις εκποµπές ρύπων. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που στην Αµερική κάποιο τεχνικοί τον αποκαλούν “master”.

Που και πως επηρεάζει ο ECT τη λειτουργία του κινητήρα;
Για να καταλάβουµε την αξία του αισθητήρα ψυκτικού υγρού – ΕCT, αξίζει να αναφέρουµε ότι:
Κατά την διαδικασία της εκκίνησης ένα σήµα κρύου κινητήρα από τον αισθητήρα θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού-ΕCT, έχει ως αποτέλεσµα η ECU να µεγαλώσει τη διάρκεια ψεκασµού για να εµπλουτίσει το µίγµα καυσίµου, αυξάνοντας παράλληλα τις στροφές ρελαντί, για να πραγµατοποιηθεί έτσι η αναγκαία προθέρµανση του κινητήρα. Καθώς ο κινητήρας ανεβάζει θερµοκρασία, η ECU µειώνει το ψεκασµό καυσίµου, ελαττώνοντας έτσι τις εκποµπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίµου.
Αν ο αισθητήρας ΕCT συνεχίζει να «διαβάζει» χαµηλή θερµοκρασία ψυκτικού υγρό, τότε η ECU θα εξακολουθεί να εµπλουτίζει το µίγµα και τις στροφές του κινητήρα, µε αποτέλεσµα υφηλή κατανάλωση και αυξηµένους ρύπους.
Αντίθετα, άν ο αισθητήρας «διαβάζει» συνέχεια ζεστό ψυκτικό υγρό, τότε η ECU θα δίνει «πτωχαίνει» το µίγµα, µε αποτέλεσµα πρόβληµα οδηγησηµότητας µε κρύο κινητήρα, δισταγµός και τραχύ ρελαντί.

Επανακυκλοφορία καυσαερίων-EGR και προθέρµανση
Μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας η ECU κρατάει την EGR κλειστή, γιατί, αν την ανοίξει, ενώ ο κινητήρας είναι ακόµα κρύος (λάθος πληροφορία θερµοκρασίας αισθητήρα ψυκτικού υγρού), τότε µπορεί να εµφανιστούν προβλήµατα στο ρελαντί και δισταγµός επιτάχυνσης.

Ανοικτός – κλειστός βρόγχος
Κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης και µέχρι η θερµοκρασία ψυκτικού υγρού να φθάσει σε κάποια ορισµένη τιµή, η ECU αγνοεί τις πληροφορίες που δίνει ο αισθητήρας «λ» για τη σύσταση του µίγµατος (ανοικτός βρόχος) κρατώντας το µίγµα πλούσιο. Αν η πληροφορία της θερµοκρασίας του αισθητήρα ψυκτικού υγρού είναι εσφαλµένη (µικρότερη), ενώ ο κινητήρας έχει ζεσταθεί, η ECU δεν θα περάσει σε κλειστό βρόχο µε συνέπεια την αυξηµένη κατανάλωση και εκποµπές καυσαερίων.
Από τον ECT µπορεί να επηρεαστεί επίσης το αβάνς (avance), η λειτουργία του αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων, καθώς και του ανεµιστήρα ψύξης (αν δεν υπάρχει άλλος ξεχωριστός αισθητήρας για αυτόν).

Αρχή λειτουργίας του ECT
Ο αισθητήρας ECT βρίσκεται τοποθετηµένος στον κορµό ή στην κεφαλή του κινητήρα και έρχεται σε επαφή µε το ψυκτικό υγρό. Στο εσωτερικό του έχει µια αντίσταση αρνητικού θερµικού συντελεστή (NTC) (εικ. 1), η οποία σε αντίθεση µε τις άλλες αντιστάσεις, όσο αυξάνεται η θερµοκρασία, η τιµή της µειώνεται και αντίστροφα.


Εικ.1

Η αντίσταση αυτή, έχει 2 επαφές και τροφοδοτείται από την ECU µε τάση αναφοράς 5V και γείωση. Όσο ανεβαίνει η θερµοκρασία του ψυκτικού, τόσο µειώνεται η αντίσταση του αισθητήρα. Έτσι, υπάρχει µια πτώση τάσης στα άκρα του αισθητήρα, ανάλογη της θερµοκρασίας, την οποία και αξιολογεί η ECU. Χαµηλή θερµοκρασία – υψηλή τιµή τάσης, ενώ υψηλή θερµοκρασία -χαµηλή τιµή τάσης.

Τύποι αισθητήρων ECT
Κατασκευαστικά υπάρχουν οι αισθητήρες ECT που βιδώνουν µε σπείρωµα στον κορµό (εικ. 2) ή στην κεφαλή και οι αισθητήρες ECT που τοποθετούνται µε κλιπ (εικ. 3).


Εικ.2,3


Εικ.4

Υπάρχουν αισθητήρες ECT µε 4 επαφές (εικ. 4), όπου οι δύο προορίζονται για την ECU και οι άλλες δύο για τα όργανα. Μπορεί να υπάρχουν και δυο ξεχωριστοί αισθητήρες ECT, ένας για την ECU και ένας για να πληροφορεί τα όργανα (εικ. 5).

autoservice.com.gr

Εικ.5

Τέλος µπορεί ένας αισθητήρας ECT να δίνει την πληροφορία της θερµοκρασίας στην ECU και από εκεί µέσω γραµµής CAN να πηγαίνει στα όργανα (εικ. 6) και µε ένα modul να ελέγχονται οι ανεµιστήρες ψύξης.

autoservice.com.gr

Εικ.6

Βλάβες αισθητήρα ΕCT – Συµπτώµατα
Ένας αισθητήρας ECT είναι σχετικά δύσκολο να χαλάσει ως εξάρτηµα. Περισσότερο επιρρεπής είναι σε προβλήµατα καλωδίωσης, υγρασίας στο φις, καθώς και σε λάθος συµπεριφοράς λόγω κυρίως άλλων καταστάσεων…. Για παράδειγµα ένας αισθητήρας ECT διαφορετικού τύπου από τον προβλεπόµενο (µε διαφορετική αντίσταση), ένας κολληµένος ανοικτός θερµοστάτης ή ένας λάθος εγκατεστηµένος θερµοστάτης, θα προκαλέσει προβλήµατα στη συµπεριφορά (ανάγνωσης θερµοκρασίας) του αισθητήρα θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού.
Τα κυριότερα συµπτώµατα βλάβης ενός αισθητήρα ECT είναι αυξηµένες στροφές κινητήρα στο ρελαντί, κακή εκκίνηση, αυξηµένες εκποµπές καυσαερίων και κατανάλωση, καθώς και υπερθέρµανση σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει ζεσταθεί και δεν ενεργοποιείται το ρελέ του ανεµιστήρα (γιατί ο αισθητήρας ECT “κοιµάται”). Τέλος είναι δυνατόν να δούµε αναληθείς ενδείξεις θερµοκρασίας στο ταµπλώ.

Κωδικοί βλαβών αισθητήρα ECT
Οι πιο συχνοί κωδικοί βλαβών που σχετίζονται µε τον αισθητήρα ECT είναι:
• PO 115: Δυσλειτουργία του κυκλώµατος, µε πιθανή αιτία στην καλωδίωση του εγκεφάλου ή τον ίδιο τον αισθητήρα ECT
• PO 116: Πρόβληµα περιοχής/ απόδοσης µε πιθανή αιτία στον θερµοστάτη, τον αισθητήρα ECT ή την καλωδίωση του
• PO 117: Χαµηλή είσοδος µε πιθανή αιτία στο θερµοστάτη ψυκτικού υγρού, βαραχυκύλωµα της καλωδίωσης µε τη γείωση ή στον ίδιο τον αισθητήρα ECT
• PO 118: Υψηλή είσοδος, µε πιθανή αιτία στο θερµοστάτη ECT, ανοικτό κύκλωµα ή βραχυκύκλωµα της καλωδίωσης µε το συν, ελαττωµατικό καλώδιο της γείωσης ή στον ίδιο τον αισθητήρα ECT
• PΟ 119: Διακοπτόµενο κύκλωµα µε πιθανή αιτία στην καλωδίωση, κακή σύνδεση, στον αισθητήρα ή στον εγκέφαλο.

Διάγνωση αισθητήρα ECT µε το διαγνωστικό (εικ. 7)

autoservice.com.gr

Εικ.7

Αφού συνδέσουµε το κατάλληλο διαγνωστικό όργανο και επικοινωνήσουµε µε την ECU του κινητήρα, µπορούµε να επιλέξουµε από το µενού το πεδίο κωδικών βλαβών για να δούµε τυχόν αποθηκευµένους κωδικούς βλάβης που έχουν καταγραφεί στη µνήµη σφαλµάτων. Από το πεδίο των “πραγµατικών τιµών” µπορούµε να ελέγξουµε τις παραµέτρους τη θερµοκρασία του κινητήρα και να την αντιπαραβάλουµε µε αυτήν που βλέπουµε στα όργανα (ταµπλό), αλλά και µε αυτήν που µπορούµε να µετρήσουµε απευθείας στο κύκλωµα ψύξης µε ένα θερµόµετρο. (Μια θερµοκρασία π.χ. στο διαγνωστικό -40 οC σηµαίνει ανοικτό κύκλωµα, ενώ µια θερµοκρασία 140 οC, σηµαίνει βραχυκύκλωµα). Εάν το όχηµα παρουσιάζει πρόβληµα µε τις ενδείξεις θερµοκρασίας και διαθέτει εγκέφαλο οργάνων, σκόπιµο θα ήταν να γίνει διάγνωση και στον εγκέφαλο των οργάνων, δηλαδή ανάγνωση βλαβών, πραγµατικές τιµές, αλλά και ενεργοποιήσεις των οργάνων µέσω του διαγνωστικού για τον έλεγχο της καλής τους λειτουργίας.

Με ένα πολύµετρο (εικ. 8-8Α) µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες µετρήσεις:
1. Μέτρηση της αντίστασης του αισθητήρα ψυκτικού υγρού, µε τον διακόπτη κλειστό (OFF): Αποσυνδέουµε το φις του αισθητήρα ψυκτικού υγρού και συνδέουµε σε αυτόν ένα ωµόµετρο στα άκρα του. Η αντίσταση εξαρτάται από την θερµοκρασία και ποικίλη ανάλογα µε τον κατασκευαστή π.χ. 2-6 ΚΩ στους 25 οC, ενώ 300 Ω στους 80 οC
Σηµείωση: Πάντα συµβουλευόµαστε κάποιο πρόγραµµα για τα κατάλληλα PIN και τιµές.

autoservice.com.gr

Εικ.8

 

autoservice.com.gr

Εικ.8Α

2. Μέτρηση της τάσης αναφοράς στο φις του αισθητήρα: Με τον διακόπτη κλειστό (OFF) αποσυνδέουµε το φις του αισθητήρα και συνδέουµε σε αυτό ένα βολτόµετρο. Με την ανάφλεξη στο ON  θα πρέπει να έχουν µια τάση 5V.
3. Έλεγχος της καλωδίωσης για βραχυκύκλωµα – διακοπή. Με τον διακόπτη κλειστό (OFF) αποσυνδέουµε το φις από τον αισθητήρα ψυκτικού υγρού, αλλά και το φις του εγκεφάλου. Αφού εντοπίσουµε τις επαφές στο φις του εγκεφάλου που αντιστοιχούν στις επαφές του αισθητήρα ψυκτικού υγρού (απαραίτητη βοήθεια σχεδιαγράµµατος), χρησιµοποιώντας ένα ωµόµετρο, µετράµε την ωµική αντίσταση ανάµεσα στην κάθε επαφή του φις του αισθητήρα και την αντίστοιχη επαφή στο φις του εγκεφάλου. Θα πρέπει η αντίσταση να είναι R<1 ΩΜ, ενώ εάν δείχνει άπειρη αντίσταση σηµαίνει κοµµένη καλωδίωση.

Αντικατάσταση αισθητήρα ECT
Για την αντικατάσταση του αισθητήρα ECT θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Αφαιρούµε µια ποσότητα ψυκτικού υγρού, ώστε να κατέβει η στάθµη κάτω από το σηµείο που τοποθετείται ο αισθητήρας ECT. Στη φάση αυτή πρέπει να γίνει ένας έλεγχος της ποιότητας του ψυκτικού υγρού και αν κριθεί απαραίτητο στη συνέχεια να αλλαχθεί. Αφαιρείται ο παλιός αισθητήρας ECT και τοποθετείται ο καινούργιος, µε ιδιαίτερη προσοχή σφίγγοντας µε την κατάλληλη ροπή σύσφιξης, Στη συνέχεια, συµπληρώνουµε τα υγρά ψύξης και εκκινούµε τον κινητήρα παρατηρώντας για διαρροές και παράλληλα φροντίζουµε να εξαερώσουµε το κύκλωµα για τυχόν αέρα που έχει παγιδευτεί. Επίσης µε το διαγνωστικό διαγράφουµε τυχόν αποθηκευµένους κωδικούς βλαβών. Τέλος µια καλή πρακτική είναι να αλλάξουµε τον αισθητήρα ECT και σε περίπτωση που δεν φαίνεται να έχει πρόβληµα, αλλά είναι γερασµένος, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση µιας γενικής επισκευής ή σε ένα κινητήρα, όπου έχει υποστεί ένα θερµικό σοκ. Ακόµα καλύτερο θα είναι να γίνεται αλλαγή και του θερµοστάτη, στο κύκλωµα ψύξης, εξασφαλίζοντας ότι ο κινητήρας ψύχεται άψογα και η ECU γνωρίζει επακριβώς τη θερµοκρασία του κινητήρα, καθορίζοντας τις περεταίρω ενέργειες της.

 

Πηγή: infoservice.com.gr/

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery