Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Νόμος του κράτους - Η τελική διάταξη για τα συνεργεία και τους τεχνίτες Ηλεκτρικών Οχημάτων!!!

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Νόμος του κράτους - Η τελική διάταξη για τα συνεργεία και τους τεχνίτες Ηλεκτρικών Οχημάτων!!!

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Νόμος του κράτους - Η τελική διάταξη για τα συνεργεία και τους τεχνίτες Ηλεκτρικών Οχημάτων | STARTEG.GR

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Νόμος του κράτους - Η τελική διάταξη για τα συνεργεία και τους τεχνίτες Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Νόμος πλέον του κράτους γίνεται με το ΦΕΚ 14223/Α 23 Ιουλίου 2020 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4710 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» η Ηλεκτροκίνηση.

Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1, Σκοπός του παρόντος είναι: α) η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων, γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης.

Η τελική διάταξη για τα συνεργεία και τους τεχνίτες Ηλεκτρικών Οχημάτων έχει ως εξής:

Άρθρο 29

Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης

 1. Για τη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης, πέραν των διατάξεων του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 2. Τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου ή αυτοτελώς. Οι εγκαταστάσεις, εντός των οποίων λειτουργούν, πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης.
  Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη σήμανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήματος και περίφραξη του χώρου με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζομένους του συνεργείου.
 3. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει, πέραν των εργαλείων και μηχανημάτων που προβλέπονται στο π.δ. 78/1988, ειδικό εξοπλισμό για οχήματα υψηλής τάσης, προκειμένου οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα οχήματα αυτά να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

Άρθρο 30

Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης

 1. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας του μέσα στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τεχνιτών υψηλής
  τάσης:
  1. «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1»,
   είναι ο τεχνίτης που, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2, εκτελεί εργασίες που αφορούν στη βασική συντήρηση του οχήματος, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης. Γνωρίζει τη γενική δομή του συστήματος υψηλής τάσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτό.
  2. «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2»,
   είναι ο τεχνίτης που γνωρίζει και ελέγχει τη διακοπή της τροφοδοσίας τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας και διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.
 2. Οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης κατηγοριών 1 και 2 χρησιμοποιούν, όπου απαιτείται, τον ειδικό εξοπλισμό, που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 29 κατά τη διάρκεια της επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης.
 3. Σε κάθε συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ως υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Αν το συνεργείο απασχολεί περισσότερους από έναν τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης στον χώρο του συνεργείου.

Άρθρο 31

Τεχνικός έλεγχος Η/Ο

Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) διενεργούν τεχνικό έλεγχο των Η/Ο (περιοδικό, έκτακτο και εκούσιο).

Άρθρο 62

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Α) Συνεργεία

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται:

 1. οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να
  δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης,
 2. ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το
  είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και
 3. οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης.

Β) Τεχνίτες

11. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α΄ (μηχανοτεχνίτης) και β΄ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α΄ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β΄ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α΄207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2.

Γ) ΚΤΕΟ

12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η πιστοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των Η/Ο (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), που προβλέπεται στο άρθρο 31 καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον έλεγχο αυτόν.

ΠΗΓΗ: https://www.tosynergeio.gr

 

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery