Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

Σύστηµα κλιµατισµού αυτοκινήτων: Χρήσιµες βασικές πληροφορίες και εύχρηστες συµβουλές για την συντήρηση-επισκευή του

Σύστηµα κλιµατισµού αυτοκινήτων: Χρήσιµες βασικές πληροφορίες και εύχρηστες συµβουλές για την συντήρηση-επισκευή του

STARTEG.GR

1. Λειτουργία του κυκλώµατος
Κατά την λειτουργία του κυκλώµατος ψύξης , δηµιουργείται στο εσωτερικό του οχήµατος, ένα µείγµα κρύου ή ζεστού αέρα το οποίο καθιστά δυνατή τη δηµιουργία των επιθυµητών κλιµατικών συνθηκών, (clima) ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το σύστηµα κλιµατισµού να είναι ένας βασικός παράγοντας για την βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης οδηγού και επιβατών.

Τα µεµονωµένα εξαρτήµατα κυκλώµατος ψύξεις συνδέονται µε σωλήνες και ή σωλήνες αλουµινίου και έτσι σχηµατίζουν ένα κλειστό σύστηµα. Το ψυκτικό µέσο και το ψυκτικό λάδι (το λεγόµενο ψυκτέλαιο) κυκλοφορούν µέσα στο σύστηµα, προωθούµενα από τον συµπιεστή.

Σύστηµα κλιµατισµού µε βαλβίδα εκτόνωσης. Από τι αποτελείται και πώς λειτουργεί
Το σύστηµα κλιµατισµού µε βαλβίδα εκτόνωσης, αποτελείται από δύο τµήµατα:

Α. Το τµήµα µεταξύ του συµπιεστή και της βαλβίδας εκτόνωσης, που είναι η πλευρά υψηλής πίεσης (φωτό: κίτρινο/κόκκινο).

Β. Το τµήµα µεταξύ της βαλβίδας εκτόνωσης και του συµπιεστή, που είναι η πλευρά χαµηλής πίεσης (φωτό: µπλε).

Το ψυκτικό µέσο, σε αέρια κατάσταση συµπιέζεται από τον συµπιεστή (αυξάνοντας έτσι σηµαντικά την πίεση και θερµοκρασία του) και διερχόµενο µέσα από τη βαλβίδα εκτόνωσης, πέφτει η πίεσή του µε παράλληλα µεγάλη πτώση της θερµοκρασίας του (είναι το σηµείο δηµιουργίας ψύξης). Στη συνέχεια η αέρια φάση συµπυκνώνεται στον συµπυκνωτή και µετατρέπεται από αέριο σε υγρό. Και ο κύκλος ψύξης επαναλαµβάνεται. Ο ξηραντήρας φίλτρου, που είναι η επόµενη σε σειρά µονάδα του κυκλώµατος ψύξης, αφαιρεί τους ρύπους, τον αέρα και την υγρασία από το ψυκτικό υγρό, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και προστατεύοντας τα εξαρτήµατα από ζηµιές που προκαλούνται από τους ρύπους.

2. Έλεγχος και συντήρηση
Το σύστηµα κλιµατισµού απαιτεί συντήρηση και πρέπει να επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να αποφευχθεί κάποια ζηµιά. Η εργασία ελέγχου του συστήµατος κλιµατισµού είναι συγκρίσιµη µε µια µικρή ή µεγάλη επιθεώρηση:
Σηµ. Η HELLA συνιστά τον έλεγχο κλιµατισµού κάθε 12 µήνες και την συντήρησή του, κάθε 2 χρόνια.

Τι, πότε, γιατί
Τι; Έλεγχος συστήµατος κλιµατισµού
Πότε; Κάθε 12 µήνες
Γιατί; Το εσωτερικό φίλτρο συγκεντρώνει σκόνη, γύρη και σωµατίδια ρύπων από τον αέρα και έτσι αυτός κυκλοφορεί καθαρός, ψύχοντας το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Όµως, όπως συµβαίνει µε κάθε φίλτρο, έχει περιορισµένη ικανότητα απορρόφησης, για αυτό και πρέπει να αλλάζεται. Επίσης, σε κάθε σύστηµα κλιµατισµού υπάρχει και ένας εξατµιστής, ο οποίος συγκεντρώνει µε τον καιρό βακτήρια, µύκητες και µικροοργανισµούς και για αυτό πρέπει να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται τακτικά.

Τι περιλαµβάνει ο έλεγχος;
 Οπτικό έλεγχο όλων των εξαρτηµάτων
 Δοκιµή λειτουργίας και απόδοσης
– Αντικατάσταση φίλτρου καµπίνας
 Απολύµανση του εξατµιστή, όπου απαιτείται
 Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού
 Δοκιµή διαρροής
– Αντικατάσταση φίλτρου καµπίνας

3. Αντιµετώπιση προβληµάτων Δοκιµή της ικανότητας ψύξης
Εκτός από τα όργανα ελέγχου (τέστερ) και άλλα ειδικά εργαλεία, για κάθε συνεργείο απαιτείται η σχετική εξειδικευµένη γνώση, η οποία αποκτάται µέσω της εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει ιδίως για συστήµατα κλιµατισµού (κάποια είναι διαφορετικά) και αυτές οι πληροφορίες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον ως οδηγίες.

Συµβουλές για επισκευαστές:
Επισκευή κλιµατισµού αυτοκίνητου Οδηγίες αφαίρεσης και εγκατάστασης
1. Επιθεώρηση ανταλλακτικών: Πριν την αφαίρεση ή εγκατάσταση ενός ανταλλακτικού, πρέπει να ελεγχθούν αν οι συνδέσεις, οι βάσεις και άλλα χαρακτηριστικά, που σχετίζονται µε την εγκατάσταση του ιδίου τύπου.

2. Αντικατάσταση στεγνωτικών δακτυλίων: (O-Ring): Κατά την αντικατάσταση εξαρτηµάτων, χρησιµοποιούνται πάντα νέοι στεγανωτικοί δακτύλιοι κατάλληλοι για το συγκεκριµένο ψυκτικό µέσο.

3. Το σύστηµα να παραµείνει κλειστό: Το λάδι συµπιεστή έχει έντονο υγροσκοπικό αποτέλεσµα και το σύστηµα πρέπει να παραµείνει κλειστό όσο το δυνατόν περισσότερο και το λάδι να προστεθεί µόνο λίγο πριν κλείσει το κύκλωµα ψύξης.

4. Απαραίτητη η λίπανση δακτυλίων και στεγανοποιητικών: Πριν από την εγκατάσταση, οι δακτύλιοι και τα στεγανοποιητικά πρέπει να λιπαίνονται µε ψυκτικό λάδι ή ειδικά λιπαντικά, προκειµένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των εξαρτηµάτων.

5. Αντικατάσταση του ξηραντήρα: Κάθε φορά που αποσυναρµολογείται το κύκλωµα ψύξης, ο ξηραντήρας πρέπει να αντικαθίσταται λόγω της έντονης υγροσκοπικής του δράσης. Εάν το στεγνωτήριο ή ο συσσωρευτής δεν αντικαθίσταται τακτικά, το στοιχείο του φίλτρου µπορεί να διασπαστεί και να διασκορπίσει σωµατίδια πυριτίου σε ολόκληρο το σύστηµα, γεγονός που µπορεί να του προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα.

6. Στεγανοποίηση συνδέσεων: Οι συνδέσεις του συστήµατος δεν πρέπει ποτέ να παραµένουν εκτεθειµένες για µεγάλο χρονικό διάστηµα αλλά αντίθετα πρέπει να κλείνουν αµέσως µε πώµατα ή βύσµατα. Αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος να µπει η υγρασία του αέρα µέσα στο σύστηµα.

7. Απαραίτητη η χρήση δύο κλειδιών: Για να αποφευχθεί ζηµιά στους σωλήνες σύνδεσης και / ή τα εξαρτήµατα, πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντα τα αντίστοιχα κλειδιά (αυστηρώς) κατά τη χαλάρωση των συνδέσεων και η σωστή ροπή, όταν αυτοί στερεώνονται.

8. Προσοχή-αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στις προεξοχές του οχήµατος:
Κατά τη διαδροµή των εύκαµπτων σωλήνων και των καλωδίων, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στις προεξοχές του οχήµατος και άλλα κινούµενα εξαρτήµατα.

9. Απαραιτήτως σωστή ποσότητα λαδιού: Κατά την αντικατάσταση ενός εξαρτήµατος του συστήµατος κλιµατισµού, πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή ποσότητα λαδιού στο σύστηµα. Η αποστράγγιση και η επαναπλήρωση η του λαδιού πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες.

10. Πριν την επαναπλήρωση, απαραίτητος είναι ο έλεγχος στεγανότητος και εκκένωσης του συστήµατος: Πριν από την επαναπλήρωση του συστήµατος, αυτό πρέπει να ελεγχθεί για να διασφαλιστεί ότι είναι στεγανό . Το σύστηµα πρέπει στη συνέχεια να εκκενωθεί επαρκώς (περίπου 30 λεπτά) για να διασφαλιστεί ότι αφαιρείται όλη η υγρασία.

11. Πριν την επαναπλήρωση, απαραίτητος είναι ο έλεγχος στεγανότητος και των τιµών πίεσης: Αφού συµπληρωθεί η ποσότητα ψυκτικού που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος, πρέπει να γίνει έλεγχος του συστήµατος, για να επιβεβαίωση ότι λειτουργεί όπως προορίζεται και είναι στεγανό (ηλεκτρονικός δείκτης διαρροής). Ταυτόχρονα, οι τιµές υψηλής και χαµηλής πίεσης πρέπει να παρακολουθούνται χρησιµοποιώντας πιεσόµετρα πίεσης (µανόµετρα) και να συγκρίνονται µε τις προδιαγεγραµµένες τιµές. Τέλος απαιτείται η επιβεβαίωση ότι η θερµοκρασία εξόδου, στο κεντρικό ακροφύσιο, είναι αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής.

12. Επικόλληση της ετικέτας επισκευής: Αφού οι συνδέσεις σέρβις εφοδιαστούν µε προστατευτικά καλύµµατα, πρέπει να τοποθετηθεί µια αυτοκόλλητη ετικέτας επισκευής στην µπροστινή εγκάρσια ράγα, που δείχνει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί οι εργασίες συντήρησης του A/C.

Αντικατάσταση φίλτρου A/C
Η αντικατάσταση του στεγνωτηρίου φίλτρου, συµπεριλαµβάνει και την αφαίρεση της εγκατάστασης.
Σχετικά µε την εγκατάσταση συµπιεστών κλιµατισµού
Επιβεβαίωση ότι έχει αφαιρεθεί όλη η µόλυνση και το ξένο υλικό από το κύκλωµα ψυκτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείτε ξέπλυµα του συστήµατος, πριν την εγκατάσταση του νέου συµπιεστή. Το ψυκτικό R134a ή ένα ειδικό διάλυµα έκπλυσης είναι κατάλληλο, ανάλογα µε το επίπεδο µόλυνσης.

Οι συµπιεστές, τα στεγνωτήρια (συσσωρευτές), οι βαλβίδες διαστολής και οι βαλβίδες πεταλούδας δεν µπορούν να ξεπλυθούν. Δεδοµένου ότι η µόλυνση του συστήµατος (τριβή, τσιπ) πρέπει πάντοτε να λαµβάνεται υπόψη σε περίπτωση βλάβης του συµπιεστή και δεν µπορεί να αποκλειστεί, είναι απολύτως απαραίτητο το σύστηµα να ξεπλυθεί κατά την αντικατάσταση αυτού του εξαρτήµατος. Ακόµα απαιτείται επιβεβαίωση, ότι δεν παραµένει υπόλοιπο διάλυµα έκπλυσης στο σύστηµα και µετά στέγνωµα του συστήµατος ψύξης µε άζωτο, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τέλος αντικαταστήστε το στεγνωτήριο φίλτρου ή το συσσωρευτή και τη βαλβίδα διαστολής ή τη βαλβίδα πεταλούδας (σωλήνας στοµίου).

Καθώς ο ίδιος συµπιεστής µπορεί δυνητικά να χρησιµοποιηθεί για διαφορετικά οχήµατα ή συστήµατα, η ποσότητα πλήρωσης λαδιού και το ιξώδες πρέπει να ελεγχθούν ή / και να διορθωθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή πριν από την εγκατάσταση του συµπιεστή.

Για τον σκοπό αυτό, όλο το λάδι πρέπει να αποµακρύνεται και να συλλέγεται. Ο συµπιεστής πρέπει στη συνέχεια να επαναπληρωθεί µε ολόκληρη την ποσότητα λαδιού που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος (ποσότητα λαδιού συστήµατος).

Για να διασφαλιστεί ότι το λάδι κατανέµεται ισότιµα, ο συµπιεστής πρέπει να περιστραφεί 10 φορές µε το χέρι πριν από την εγκατάσταση. Κατά την εγκατάσταση του ιµάντα κίνησης πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι ευθυγραµµισµένος. Ορισµένοι συµπιεστές έχουν σχεδιαστεί για τις λεγόµενες «πολλαπλές εφαρµογές», πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να εγκατασταθούν σε διαφορετικά οχήµατα. Εκτός από τον αριθµό των αυλακώσεων στον µαγνητικό συµπλέκτη, υπάρχει 100% συµφωνία µε το «µεταχειρισµένο µέρος».

Μετά την εγκατάσταση του συµπιεστή και την επαναπλήρωση του κυκλώµατος ψύξης, ο κινητήρας πρέπει πρώτα να τεθεί σε λειτουργία για αρκετά λεπτά στο ρελαντί. Περαιτέρω προδιαγραφές (φυλλάδια οδηγιών, προδιαγραφές κατασκευαστή, προδιαγραφές εκτέλεσης) πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά.

 

Πηγή: infoservice.com.gr 

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery