Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φόρτιση του πηνίου ανάφλεξης

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φόρτιση του πηνίου ανάφλεξης

starteg.gr

Τι είναι η επιβάρυνση του πηνίου;
Όταν ηλεκτρικό ρεύµα εφαρµόζεται στην πρωτεύουσα περιέλιξη ενός πολλαπλασιαστή, θα χρειαστεί ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα ώστε η ροή ρεύµατος να φτάσει στη µέγιστη ένταση.

Συνεπώς, επειδή η ισχύς του µαγνητικού πεδίου (ή της µαγνητικής ροής) που δηµιουργείται γύρω από την περιέλιξη είναι ανάλογη µε την ροή ρεύµατος, θα απαιτηθεί ο ίδιος χρόνος ώστε το µαγνητικό πεδίο να φτάσει στη µέγιστη έντασή του. Όταν η ροή ρεύµατος και το µαγνητικό πεδίο είναι στη µέγιστη τιµή τους, τότε το µαγνητικό πεδίο θα παραµείνει σταθερό.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη δηµιουργία του µαγνητικού πεδίου στη µέγιστη ένταση, αναφέρεται συχνά ως χρόνος «φόρτισης» για το πηνίο ανάφλεξης.

Υπάρχουν δύο πιθανά προβλήµατα που παρουσιάζονται:
1) Εάν το ηλεκτρικό ρεύµα δεν εφαρµόζεται στην πρωτεύουσα περιέλιξη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το µαγνητικό πεδίο δεν θα φτάσει τη µέγιστη έντασή του.
2) Εάν το ρεύµα εφαρµόζεται για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων και της πρωτεύουσας περιέλιξης.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτιστεί ένα πηνίο;
Οι απαιτούµενοι χρόνοι φόρτισης ποικίλλουν ανάλογα µε τους διαφορετικούς τύπους πηνίων ανάφλεξης, αλλά τυπικά κυµαίνονται από 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου για πηνία ανάφλεξης παλαιότερων τύπων, έως περίπου 1,5 χιλιοστό του δευτερολέπτου για πολλούς σύγχρονους τύπους πηνίων.

Η περίοδος κατά την οποία το σύστηµα ανάφλεξης εφαρµόζει ηλεκτρικό ρεύµα στην πρωτεύουσα περιέλιξη του πηνίου ανάφλεξης αναφέρεται συχνά ως «περίοδος ηρεµίας – dwell period» ή «χρόνος ηρεµίας – dwell time». Στα σύγχρονα συστήµατα ανάφλεξης, η περίοδος ηρεµίας ελέγχεται ηλεκτρονικά, οπότε υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος για την πλήρη φόρτιση του πηνίου.

Ωστόσο, για τα παλαιότερα συστήµατα ανάφλεξης, οι περιορισµοί του µηχανικού διακόπτη επαφής δηµιούργησαν ένα πραγµατικό χρόνο ηρεµίας, ο οποίος µειώθηκε καθώς οι στροφές του κινητήρα αυξήθηκαν. Εποµένως στις υψηλότερες στροφές του κινητήρα, ο µειωµένος χρόνος ηρεµίας εµποδίζει το µαγνητικό πεδίο να φτάσει σε πλήρη ισχύ.

Ποια προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει ο µικρός χρόνος ηρεµίας σε ένα σύστηµα µηχανικής ανάφλεξης;
Η ακρίβεια του χρονισµού ανάφλεξης στα µηχανικά συστήµατα περιορίζεται στις δυνατότητες του υλικού. Η µικρορύθµιση, οι προσαρµογές και οι αντικαταστάσεις εξαρτηµάτων ήταν συχνή απαίτηση ως µέρος ενός προγράµµατος συντήρησης ρουτίνας. Ως παράδειγµα των περιορισµών, (Σχήµα.1) δείχνει ένα τυπικό γράφηµα χρονισµού σχετιζόµενο µε τις στροφές του κινητήρα για ένα µηχανικό σύστηµα ανάφλεξης σε σύγκριση µε τον ιδανικό χρονισµό.


Σχήμα 1: Ένας φυγοκεντρικός μηχανισμός προώθησης δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ακρίβεια στον ιδανικό χρονισμό

Λόγω της χρήσης προοδευτικών ελατηρίων επιστροφής (Σχήµα. 2), η προπορεία χρονισµού που παρέχεται από το φυγοκεντρικό σύστηµα αυξάνεται σε δύο γραµµικά βήµατα. Ωστόσο, η ιδανική προπορεία αλλάζει σε µια µη γραµµική πρόοδο. Ο φυγοκεντρικός χρονισµός πρέπει να ρυθµιστεί προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι ο χρονισµός ανάφλεξης δεν είναι υπερβολικός.


Σχήμα 2: Η εσωτερική λειτουργία ενός μηχανισμού μηχανικής προώθησης

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της περιόδου ηρεµίας και της γωνίας ηρεµίας;
Σε ένα µηχανικό σύστηµα ανάφλεξης η περίοδος ηρεµίας ξεκινά όταν τα περιστρεφόµενα έκκεντρα του εκκεντροφόρου, επιτρέπουν στον διακόπτη επαφής να κλείσει έτσι ώστε το ρεύµα να ρέει µέσω της πρωτεύουσας περιέλιξης του πηνίου. Η περίοδος ηρεµίας στη συνέχεια, σταµατά όταν ένα από τα έκκεντρα-αναγκάζει τον διακόπτη επαφής να ανοίξει ξανά, πράγµα που απενεργοποιεί τη ροή ρεύµατος στην πρωτεύουσα περιέλιξη. Εποµένως, η περίοδος ηρεµίας εξαρτάται από τη γωνία περιστροφής των έκκεντρων, ενώ ο διακόπτης επαφής βρίσκεται σε κλειστή θέση.

Το (Σχήµα.3) δείχνει τέσσερα έκκεντρα (για έναν τετρακύλινδρο κινητήρα), που σηµαίνει ότι θα υπάρχει γωνία 90° µεταξύ των ίδιων γειτονικών έκκεντρων. Το σχήµα των έκκεντρων επιτρέπει στον διακόπτη επαφής να παραµείνει κλειστός για περιστροφή γωνίας 60°. Συνεπώς, υπάρχει µια γωνία ηρεµίας 60° όταν ο διακόπτης επαφής είναι κλειστός και το ρεύµα ρέει µέσω της πρωτεύουσας περιέλιξης του πηνίου.


Σχήμα 3: Με γωνία 90° μεταξύ των έκκεντρων υπάρχει ένας κυκλικός τομέας 60° στον οποίο ο διακόπτης επαφής είναι κλειστός

Παράδειγµα 1
Ένας στροφαλοφόρος άξονας περιστρέφεται µε 1.000 σ.α.λ. Ο άξονας διανοµέα, ο οποίος περιστρέφεται µε τις µισές στροφές του κινητήρα, θα περιστραφεί στις 500 σ.α.λ. Σε αυτήν την ταχύτητα, θα χρειαστούν 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να περιστραφεί ο άξονας διανοµέα µέσω της γωνίας ηρεµίας 60°. Το πηνίο ανάφλεξης απαιτεί χρόνο φόρτισης περίπου 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Εποµένως, υπάρχει παραπάνω από επαρκής χρόνος ηρεµίας, για τη συσσώρευση του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο.

Εάν ο κινητήρας περιστρέφεται στις 5000 σ.α.λ, η ίδια γωνία 60° περιστροφής του άξονα διανοµέα θα χρειαστεί µόνο 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι ακριβώς ο σωστός χρόνος για να φορτιστεί το πηνίο µε µαγνητικό πεδίο µέγιστης ισχύος.

Αν ο κινητήρας περιστρέφεται ταχύτερα, δεν θα υπάρχει επαρκής χρόνος για να φορτιστεί πλήρως το πηνίο ανάφλεξης, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ενέργειας στο µαγνητικό πεδίο και τη µείωση της τάσης που παρέχεται στα µπουζί. Το πρόβληµα του µειωµένου χρόνου ηρεµίας καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του κινητήρα, είναι πιο σηµαντικό για κινητήρες µε περισσότερους κυλίνδρους.

Παράδειγµα 2
Σε έναν εξακύλινδρο κινητήρα, θα υπάρχουν 6 έκκεντρα µε γωνία µόνο 60° µεταξύ τους (Σχήµα.4) προπορεία 4) και µόνο 40° για τη γωνία ηρεµίας. Με ταχύτητα κινητήρα 5000 σ.α.λ, η γωνία ηρεµίας 40° θα διαρκέσει µόνο για 2,6 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν το πηνίο απαιτεί 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου για πλήρη φόρτιση, τότε χρόνος ηρεµίας θα είναι πολύ µικρός, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη τάση και µπορεί να οδηγήσει σε αστοχίες ανάφλεξης.


Σχήμα 4: Με έξι λοβούς έκκεντρου, υπάρχει μόνο γωνία παραμονής 40°

Διαφορετικές λύσεις χρησιµοποιήθηκαν στα συστήµατα µηχανικής ανάφλεξης για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της µείωσης του χρόνου ηρεµίας. Μια λύση ήταν να χρησιµοποιηθεί ένα πιο ισχυρό πηνίο ανάφλεξης. Μια άλλη ακραία λύση που χρησιµοποιήθηκε σε κινητήρες µε υψηλές στροφές οκτώ ή δώδεκα κυλίνδρων, ήταν η τοποθέτηση δύο ξεχωριστών διανοµέων, ο καθένας µε το δικό του πηνίο ανάφλεξης. Οι κινητήρες λοιπόν είχαν ουσιαστικά δύο ξεχωριστά συστήµατα ανάφλεξης, µε το καθένα να παρέχει υψηλή τάση στα µπουζί για τους µισούς κυλίνδρους.

Πώς σχετίζεται µε τα σύγχρονα συστήµατα ανάφλεξης;
Το µηχανικό σύστηµα µας βοηθά να κατανοήσουµε την εξέλιξη των σηµερινών ψηφιακών συστηµάτων ανάφλεξης. Ένα κρίσιµο µέρος του συστήµατος ανάφλεξης που δεν έχει αντικατασταθεί ποτέ και µάλλον  δεν θα αντικατασταθεί, είναι το µπουζί.

Πηγή: infoservice.com.gr

Share this post: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery